Thursday, August 14, 2014

Ang mga Uwak*

Sa kabilang ibayo ng itim na sulok nag-aapura ang mga uwak
Sa katanghalian kalakip ang gumagaralgal na uha.
Tinatangay ang anino nilang lumalampas sa ina ng mga usa
At minsan may nakakakita sa pamamahinga nilang mapanglaw.

Kung papaano nilang nagagambala ang kayumangging katahimikan
Kung saan namamalikmata ang inararong bukid
Tulad ng isang binibining nagagayuma ng matinding salagimsim,
At minsan may nakaririnig sa kanilang pagtutunggali

Sa ibayo ng ilang salot na naaamoy kung saan;
Biglaan silang lilipad patungong hilaga
At unti-unting mauubos tulad ng prusisyon ng patay
Sa alapaap na nangangatal sa kagalakan.

*aking malayang salin ng tula ni Georg Trakl

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget