Sunday, January 6, 2013

lungsod, lalo at lunes

 
Ang Lungsod
sobrang layang salin ni Tilde Acuña
ng salin ni Rae Dalven ng tula ni CP Cavafy


Sabi mo, "Pupunta ako sa ibang lupain, hahayo sa ibang dagat. / Panibagong lungsod ang matatagpuan, mas mainam kaysa rito. / Bawat pagsisikap ko ay isinusumpa ng kapalaran; / ang puso ko ay nakalibing na tila bangkay. / Hanggang kailan mananatili ang isipan ko sa basurahang ito. / Saan ko man ibaling ang mga mata ko, saan man ako tumingin / nangingitim na pagkaguho ng buhay ko ang nakikita ko rito, / kung saan nasayang ang maraming taon ng pananalasa at paglulustay."

Wala ka nang mahahanap na ibang lupain, wala kang matatagpuang bagong mga dagat. / Susundan ka ng lungsod na ito. Tatahakin mo rin itong mismong mga lansangan. At tatanda ka rin dito sa mismong mga kalapit-bahay; at magiging abo ka rito sa mismong tahanang ito./ Palagi kang hahantong sa lungsod na ito; / huwag ka nang umasang may iba pa. / Walang sasakyan para sa iyo, walang landas. Winasak mo na ang buhay mo rito / sa munting sulok na ito, giniba mo na ito sa buong sansinukob.

No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]