Thursday, June 7, 2012

Shorts [v]: Bradbury + Salin: Ang Saglit (Atwood)

ray bradbury went to one of the other sides today. links: [news from cnn][neil gaiman's tribute from the guardian][news from io9][news from time]. he reminded us that "there are worse crimes than burning books. one of them is not reading them," which kinda makes me feel guilty right now, as i am yet to read someday his novel fahrenheit 451. sa tagalog, "may mas malala pang krimen kaysa sa pagsusunog ng mga aklat. isa rito ay ang hindi pagbabasa sa kanila."

i have read a couple of his short fiction collections, and his zen in the art of writing, and i've done some of his suggestions, but, i don't know, maybe, i have to, really, focus. anyway, i tried to draw something as tribute to one of my favorite writers. well, a lot of favorite people have already went to one of the other sides. here are links that mentioned some transfer, er, mations to another plane:

[moebius, karl roy, encyclopaedia][kurt cobain, beng hernandez][andres bonifacio][crispin 'ka bel' beltran][maurice sendak][tony dezuniga, adam yauch, and victims of state fascism]. in place of an artwork, or any tribute of some sort, here's my adaptation of atwood's poem "the moment":

***

Ang Saglit
adaptasyon ni Tilde Acuña ng tula ni Margaret Atwood

Ang saglit kung kailan, makalipas ang maraming taon
ng masigasig na paggawa at ng mahabang pagbibiyahe
nakatindig ka sa gitna ng iyong silid,
tahanan, ganitong sukat, ganoong lapad, isla, bayan,
nang nalalaman sa wakas kung paano ka naparoon,
at sasabihing, pag-aari ko ito,

ay ang parehong saglit kung kailan pawawalan ng mga puno
ang malalambot nilang mga bisig sa pagyakap sa iyo,
babawiin ng mga ibon ang kanilang wika,
guguho ang mga bitak sa mga bangin,
kikilos ang hangin pabalik sa iyo na tila daluyong
at hindi ka makakahinga.

Hindi, kanilang bulong. Wala kang pag-aari.
Bisita ka, sa bawat sandali
umaakyat sa burol, nagtatanim ng bandera, nagpapahayag.
Hindi kami kailanman napasaiyo.
Kailanma'y hindi mo kami nadiskubre.
Parating ito ang kabaligtaran.

***

and tomorrow is another day. other news: [erika badu, pissed at the flaming lips][vampire skeletons, unearthed][the bayo news that i no longer have to link because you shall already be familiar with it] i am ending and appending something from cartoonaday:


No comments:

Post a Comment

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]