Tuesday, December 20, 2011

Hindi Iyon ang ... (Brecht)

(Ituring din itong burador. Hayun.)

Hindi Iyon ang Ginagayon
ni Brecht, salin ni Acuña

Nang manawagan ang Akademya ng Sining para sa kalayaan
sa malikhaing pamamahayag mula sa mga burukratang makitid ang utak
May hagulgol at hiyawan sa mga karatig-pook
Ngunit umaatungal ang pangingibabaw ng
Nakatutulilig na dagundong ng palakpakang
Umuugong mula sa hangganan ng kabilang ibayo.
Kalayaan! hiyaw nito. Kalayaan para sa mga manggagawang pangkultura!
Kalayaang lubos! Kalayaan para sa lahat!
Kalayaan para sa mga mapagsamantala! Kalayaan para sa mga basagulero!
Kalayaan para sa mga kartel ng langis! Kalayaan para sa mga heneral ni Hitler!
Mahinhin, mga mahal na kaibigan...
Kasunod ng halik ni Hudas para sa mga kapwa alagad ng sining
ang mabalasik na halik ni Hudas sa mga manggagawa.
Nakangising pupuslit
Ang arsonistang may bitbit na botelya ng gasolina
Sa Akademya ng Sining.
Pero hindi upang yumakap sa kanya, kundi para lamang
Basagin ang botelya mula sa gusgusin niyang kamay, hanggang sa puntong
Kami pa ang humingi ng kaunting palugit.
Kahit ang pinakamakitid na isip
Kung saan kinakanlong ang kapayapaan
Ay mas katanggap-tanggap pa sa sining kaysa sinumang sumisinta sa sining

Na siyang sumisinta rin sa sining ng himagsikan.

***ito ang orihinal na teksto***

Not What Was Meant [source]
by Bertolt Brecht

When the Academy of Arts demanded freedom
Of artistic expression from narrow-minded bureaucrats
There was a howl and a clamour in its immediate vicinity
But roaring above everything
Came a deafening thunder of applause
From beyond the Sector boundary.
Freedom! it roared. Freedom for the artists!
Freedom all round! Freedom for all!
Freedom for the exploiters! Freedom for the warmongers!
Freedom for the Ruhr cartels! Freedom for Hitler's generals!
Softly, my dear fellows...
The Judas kiss for the artists follows
Hard on the Judas kiss for the workers.
The arsonist with his bottle of petrol
Sneaks up grinning to
The Academy of Arts.
But it was not to embrace him, just
To knock the bottle out of his dirty hand that
We asked for elbow room.
Even the narrowest minds
In which peace is harboured
Are more welcome to the arts than the art lover

Who is also a lover of the art of war.

No comments:

Post a Comment

There was an error in this gadget

Some other streets within the City as of 11.11.11.11.11

bi cycle : [i] [ii] [iii] buwan ng wika prompts : [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [x] [029] [030] [031] carcosite news net : [x] [x] [x] [x] [x] nausea : [001] [002] pandora's boxes : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii] [ix] [x] [xi] qbccc : [x] [x] [x] [x] [x] [x] [x] reverence : [i] [ii] [001] [002] [003] [004] [005] [006] [007] [008] [009] [010] [011] [012] [013] [014] [015] [016] [017] [018] [019] [020] [021] [022] [023] [024] [025] [026] [027] [028] [029] [030] [031] << samhain countdown | shards : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] spectacles : [i] [ii] [iii] [iv] [v] [vi] [vii] [viii]
There was an error in this gadget